Biořízení pro podnikatelskou praxi

Velikost a rychlost změn podnikatelského prostředí 21. století klade zcela nové nároky na chování firem a organizací.

Řada úspěšných podnikatelských subjektů konce 20. století, intuitivně nebo napodobováním, zavedla tzv. biologický model řízení. Využití analogie způsobu chování živých organismů do podnikatelské praxe umožňuje aplikovat ověřené postupy adaptace a evolučního vývoje, které jsou postaveny na využití přírodních principů. Poznání a pochopení přírodních principů umožňuje nejen napodobovat přírodu, ale také hledat nové kreativní aplikace pro řízení firem, řídit „genetický rozvoj“ firmy.

CHARAKTER ORGANIZACE

Potřeba rychlé reakce na stávající a budoucí změny (trendy) vyžaduje v různých etapách životního cyklu firmy jiný charakter organizace. Různé firmy a organizace mají zcela odlišný charakter (vývojová firma, výrobní firma, univerzita, nemocnice, …). Na formování charakteru organizace má vliv celá řada faktorů (osobnost zakladatele, obor podnikání, typ zaměstnanců, historie firmy, …).

Pokud využijeme analogii s charakterem člověka, můžeme charakter organizace identifikovat podle:
Biořízení pro podnikatelskou praxizpůsobu orientace organizace navenek nebo dovnitř
Biořízení pro podnikatelskou praxizpůsobu shromažďování informací zaměřených na realitu nebo budoucí možnosti
Biořízení pro podnikatelskou praxizpůsobu zpracování informací a rozhodování na logických principech nebo na osobních a společných hodnotách
Biořízení pro podnikatelskou praxizpůsobu jednání s okolím na základě usuzování nebo vnímání okolí

Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) umožňuje jednotlivci lépe pochopit vlastní osobnost, lépe využívat své silné stránky a přijmout své „slabiny“ jako přirozenou součást své osobnosti. Podle osobnostního typu má jednotlivec lepší předpoklady pro roli kreativce v reklamě, výzkumného pracovníka, velícího důstojníka, trpělivé sekretářky, nebo pracovníka na výrobní lince.

Obdobně, pochopení charakterového typu organizace identifikuje silné a slabé stránky a jejich přínosy, nebo případná rizika zvládání nároků tržních změn. Charakter organizace se vytváří v průběhu jejího vzniku a v průběhu její existence a přispívá k úspěchu na trhu. Nová tržní situace, ve které se firma aktuálně nachází, nebo která ji očekává, však mnohdy vyžaduje změnu charakteru, posílení slabých stránek a lepší využití silných stránek.
Uvedený příklad s charakterem organizace dává nahlédnout do možností a přínosů využívání analogií s živými systémy.

PRINCIPY DLOUHODOBÉHO ÚSPĚCHU

Pochopení využití analogie „firma = živý organismus“ na příkladu charakteru organizace nám umožňuje formulovat obecný postup. Pouhé „napodobování“ živých organismů nemusí být zcela efektivní. Ale pochopení principů PROČ?! se tak živé organismy chovají, může vést k využití „genetického inženýrství“ v podnikání. Zeptejme se, na čem závisí dlouhodobý úspěch živých organismů?

Základním principem přírody je neustálá změna životního prostředí. Živé organismy přijaly princip: „Život = neustálé přizpůsobování se“. Proto vedle každodenního boje o potravu a přežití mají vytvořený systém evolučního genetického rozvoje, na jehož pružnosti a rychlosti závisí dlouhodobé přežití druhu. Co živé organismy (kromě člověka) neumí, je abstrakce budoucích potenciálních změn prostředí a schopnost připravit se na ně.

Poznání, pochopení a kreativní aplikace principů, které využívá živá příroda, a jejich zavedení do podnikové praxe skýtá obrovské příležitosti genetického inženýrství v podnikání a zajistí dlouhodobý úspěch firmy v rychle se měnících tržních podmínkách.

Zájmem každého živého organismu je zajistit své fyzické přežití, přizpůsobit se novým požadavkům prostředí a zajistit co nejdelší dobu existence svého druhu. Živé organismy vytvářejí spirálu dlouhodobé úspěšnosti druhu. Spirální růst v podobě Bernouliho spirály je obecným principem živé i neživé přírody.

Pro dlouhodobý úspěch firmy jsou klíčové tyto potřeby:

Biořízení pro podnikatelskou praxizajistit zisk pro krátkodobé přežití firmy
Biořízení pro podnikatelskou praxivytvořit konkurenční potenciál pro udržení nebo zlepšení konkurenční pozice
Biořízení pro podnikatelskou praxivytvářet motivující vizi dlouhodobého úspěchu sledující tržní výzvy

REALIZACE V PRAXI – POSTUP

Následující obrázek znázorňuje základní postupové kroky při aplikaci přírodních principů do podnikatelské praxe.

Biořízení pro podnikatelskou praxi

Poznání principů živé přírody a jejich analogie v podnikatelské praxi umožňuje cíleně diagnostikovat rizika a příležitosti dlouhodobého růstu firmy. Manažeři absolvují vzdělávání založené na poznání přírodních principů a současně provádějí holistickou diagnostiku vlastní firmy. Z diagnózy lze identifikovat úroveň firemního potenciálu a změnové priority pro budoucí rozvoj dlouhodobé úspěšnosti. Pochopení principů živé přírody umožňuje odhalovat značné rezervy jak v motivaci lidí, tak ve fungování firemních procesů.

Hlavní důraz v systému SILMA je kladen na vytvoření nového a zcela originálního systému vnitřních inovací. Realizace je vytvářena manažery za pomoci poradců. Propojení provozního řízení, taktického řízení a strategického řízení firmy vytváří podmínky pro řízení spirály dlouhodobé úspěšnosti firmy.

Konkrétním příkladem úspěšné aplikace spirálního řízení založeného na principech živých organismů je Závod VIADRUS, ŽDB, a.s., nebo firma BORCAD, s.r.o., Fryčovice.

ZÁVĚRY PRO PRAXI

Pro manažerskou praxi lze formulovat tato doporučení:

Biořízení pro podnikatelskou praxiPřijetí výzvy permanentních a stále se zrychlujících změn podnikatelského prostředí jako konstanty v podnikání.
Biořízení pro podnikatelskou praxiZměna paradigmatu firmy = stroj na novou firmu = živý organismus.
Biořízení pro podnikatelskou praxi*)Pochopením principů dlouhodobé úspěšnosti živých organismů vytvořit vyšší úroveň poznání a nové podnikatelské
paradigma dlouhodobého úspěchu.
Biořízení pro podnikatelskou praxiDiagnostika firmy postavená na principech živých organismů odhaluje obrovské rezervy podnikatelského potenciálu
a indikuje klíčové priority změn.
Biořízení pro podnikatelskou praxiVyužití genetického inženýrství v podnikatelské praxi, jako uceleného systému spirálního managementu,
je dnes realitou aplikovanou v našem poradenském systému.

Ing. Stanislav Häuser, CSc.

ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.
PUBLIKOVÁNO: MODERNÍ ŘÍZENÍ 4/2007

*) Popis principů dlouhodobého úspěchu živých organismů a jejich analogii pro řízení firem a organizací najdeme v knize Andreje Kopčaje: Spirálový management, která vyjde na jaře letošního roku.