Newsletter 01.12.

Vážení přátelé, klienti,

srdečně vás zdravím v novém roce. Do nového roku Vám přeji dobré zdraví (osobní i firemní), radost z nových výzev, které před námi stojí, a tu potřebnou trošku štěstí, abychom byli na správném místě ve správném čase!

Média a politici nás připravují na potřebu změn ve všech oblastech života i podnikání. Z pohledu cykličnosti dějů je přirozené, že vše staré se nutně dostává do „krize“, což je signál pro změnu, inovaci, transformaci. Čekají nás změny komplexnější, jak v podnikatelském prostředí, tak i v řízení našich firem a organizací.

Spirálový management je výbornou manažerskou pomůckou, jak se na tyto změny připravit. Za společný úspěch považujeme udělení české ceny za kvalitu řízení 2011 „Úspěšná firma“ Jednotě České Budějovice, která systém spirálového managementu aktivně praktikuje.

Těším se na setkání.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

Již několik let přednáším na Slezské univerzitě v Opavě předmět Krizové řízení v turbulentním prostředí, který se zabývá řízením interních inovací, v anglosaské literatuře nazývaný change management.

Pro pochopení současných trendů globálního prostředí jsme diskutovali cykličnost vývoje lidské společnost. V „krizi“ vždy hledá transformační vizi nové kvality své existence. Z cyklů již zaniklých civilizací (Mezopotámie, Egypt, Řím, Májové,…) můžeme dedukovat, že tyto civilizace, i přes svůj nesporný úspěch v dané etapě, nakonec zanikly z důvodu vyčerpání hybatele svého rozvoje, nenašly transformační řešení. Dosavadní hybatel západní průmyslové civilizace je zisk. Všichni zisk velebíme a učíme studenty, že jen tudy vede cesta. Existuje jiný, nový hybatel vývoje společnosti?

Spirálový management za hlavní hybatel transformace považuje množství a kvalitu sociální energie společnosti. V manažerské praxi to znamená, zajistit synergii spolupráce v celém hodnototvorném řetězci dodavatel – výrobce – zákazník – společnost. Zajímavé byly diskuze, zda je vůbec reálně možná taková změna hodnot. Co bude důsledek pokračování stávajících trendů naší reality? Kolaps další civilizace? Nebo přeci jen najdeme nové řešení?!