Newsletter 03.12.

V minulém newsletteru jsme Vás informovali o aplikaci Spirálového managementu v nemocnicích.
Dnes Vás chceme seznámit s realizací projektu v hornictví.

Tvořivost lidí a kvalita vztahů vytváří základní předpoklady interních inovací, které vytváří dynamické předpoklady zvyšování konkurenčnosti. Aktivace tvořivosti – zapojení kreativity zaměstnanců – je velkou manažerskou výzvou. OKD – Ostravsko – Karvinské Doly a.s. se rozhodly vytvořit novou, inovační kulturu. Transformaci firemní kultury společně realizujeme na principech Spirálového managementu. Přeji inspirativní čtení.

Těším se na setkání.
S přátelským pozdravem
Ing. Stanislav Häuser, CSc.
ředitel HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT V OKD

Ostravsko – Karvinské Doly se zabývají hlubinnou těžbou černého uhlí. Zaměstnávají asi 14 000 spolupracovníků a poskytují pracovní příležitost přibližně stejnému počtu zaměstnanců dodavatelských firem.

Narůstající požadavky na ekonomiku těžby a stále náročnější podmínky hlubinné těžby vyžadují využití skrytých rezerv kreativity spolupracovníků. Zdánlivě hrubá práce havířů se dnes mění zaváděním moderních dobývacích technologií, které aplikují nejnovější poznatky techniky, elektroniky, výpočetní techniky, logistiky a organizace práce. OKD dává šanci profesního uplatnění pro schopné a kreativní odborníky celé řady různých profesí.

Spirálový management

Spirálový management aplikuje principy živých systémů do manažerské praxe. Jedním ze základních principů živého systému je schopnost učit se, tj. inovovat svůj potenciál.

Semináře MANEX a workshopy Aplikace MANEX vytváří společný pohled manažerů na současný stav řízení firmy, včetně diagnózy kořenových příčin a odstraňování úzkých míst dalšího rozvoje firmy.

CI – Co Inovovat?! Přemýšlej o práci!

V roce 2009 rozhodlo vedení OKD o zavedení přístupu CI – Continuous Improvement. Naše firma HÄUSER-SILMA GRADIENT se v OKD angažuje od roku 2010 aplikací Spirálového managementu. Dnes se anglické CI změnilo na otázku „Co Inovovat?!“

Heslo „Přemýšlej o práci!“ se stává základním předpokladem pro inovace všech činností v dole i na povrchu. Základním předpokladem lidské tvořivosti je manažerské vtahování (involvement) spolupracovníků do inovačních aktivit. Změna přístupu vyžaduje manažerský nadhled, který poskytuje Spirálový management.

Leadership a aktivace tvořivosti

Pro aplikaci systému interních inovací se v OKD ukazuje jako primární zvládnutí dovedností manažerského stylu leader – vedení lidí. Pochopení řízení kvality vztahů, kterému se dnes říká řízení emoční inteligence (EQ), je základem pro zvládnutí stylu leader. Pro všechny technicky orientované lidi je to nový svět pocitů, emocí, vzájemných vztahů a nového stylu komunikace, které podmiňují „Aktivaci tvořivosti spolupracovníků“. Pochopení a přijetí leadrovských návyků otvírá obrovskou kapacitu kreativity a inovací všech spolupracovníků.

Inovační kultura

Cesta transformace firemní kultury na kulturu inovační, vede přes dosažení kritického množství manažerů a techniků, kteří aktivně praktikují vtahování spolupracovníků do týmových inovací. Pro získání časoprostoru na interní inovace se manažeři primárně zaměřují na odstraňování nestability provozních procesů – plýtvání, chronické poruchy, ošetření úzkých míst a rizik. Výsledkem těchto inovací je zvýšená bezpečnost práce, rostoucí produktivita, úspory a časoprostor pro další inovace.

Procesní inovace

Principy procesního řízení jsou aplikovány na procesní inovace celoorganizačních makroprocesů. Procesní týmy vytvářejí profesní aliance napříč organizační strukturou a zaměřují se na odstraňování úzkých míst, znemožňujících zvyšování efektivity a účinnosti procesů. Inovace kvality vztahů umožňuje překonání bariér a „izolačních vrstev“ způsobených funkcionálně – hierarchickou organizační strukturou.

Přínosy Spirálového managementu

Dosavadní výsledky inovačních aktivit příjemně překvapily manažery i interní konzultanty. Individuální inovace spolupracovníků byly doplněny o týmové provozní inovace odstraňující chronické poruchy a rizika pro bezpečnost práce a produktivitu těžby. Řada projektů interních konzultantů se zaměřila na změnu komunikace, práci v týmech, hodnocení a řízení spolupracovníků, zlepšení organizace práce, technická řešení namáhavých nebo nebezpečných činností, úspory energií, technická zlepšení, zamezení plýtvání, zlepšení pořádku na pracovištích,…

Úspěch celého projektu CI – zavedení systému interních inovací – je podmíněn trvalou změnou firemní kultury na kulturu inovační. Trvalá změna vyžaduje fixaci manažerských návyků a systémů podporujících pravidelný časoprostor pro týmové inovační aktivity. Účinnost týmových inovací zvyšují aplikace postupů a metod individuálních, týmových, procesních i strategických inovací. Inovace se stávají automatickou součástí manažerské práce, včetně adaptovaného systému hodnocení.

Spirálový management je nevyčerpatelným manažerským nástrojem pro řízení dlouhodobé úspěšnosti každé organizace. Jeho využití zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobé i krátkodobé úspěšnosti každé firmy a organizace. Lidé v OKD pochopili a nastartovali inovační principy. Dosavadní přínosy inovací ukazují potenciál budoucnosti, cestu k větší výkonnosti, konkurenceschopnosti a jistotě práce.