Spirálový management

„Pokud umíme abstrahovat podstatu přírodních procesů,
můžeme je využít při hledání nových způsobů řešení.“
Martyn Amos

Život se brání chaosu vnitřního i vnějšího prostředí tím, že neustále zvyšuje svou vnitřní uspořádanost (komplexitu). V průběhu času vytváří fyzicky, nebo obrazně, zlatou spirálu, která symbolizuje růst jeho schopností být dlouhodobě úspěšný (excelentní).

Firma je živý systém, který podléhá stejným zákonitostem a touží být excelentní. Spirálový management autora Andreje Kopčaje aplikuje principy dlouhodobé úspěšnosti živých systémů na podmínky manažerského řízení.

Na seminářích MANAŽER EXCELENCE:

Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůPochopíte systémové principy řízení růstové dynamiky firmy
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůNaučíte se diagnostikovat dosaženou úroveň řízení (diagnostika potenciálu firmy)
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůZjistíte úzká místa a rizika řízení dlouhodobé úspěšnosti vaší firmy
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůZískáte společný pohled manažerského týmu na dlouhodobý úspěch firmy
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůBudete umět zvolit odpovídající transformační strategii
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůPochopíte jak harmonizovat všechny dosud používané manažerské systémy a techniky (Strategické řízení, řízení
inovací, provozní řízení, ISO, Controlling, Kaizen, TQM, TPM, EFQM, Lean management, Six sigma, Kanban,
Benchmarking, podniková kultura, vizuální management, procesní řízení, reporting, týmová práce, koučování, …)
Spirálový management autora Andreje Kopčaje vychází z principů chování živých systémůNastartujete dlouhodobý úspěch vašeho podnikání

Spirálový managementZískejte více informací na semináři MANEX

Ing. Andrej Kopčaj Csc. - kniha Spirálový managementSpirálový management autora Andreje Kopčaje, vychází z principů řízení dlouhodobého úspěchu živých systémů, které aplikuje do manažerské praxe. Spirálový management tak není pouhou teorií, ale ověřenou manažerskou disciplínou pro manažery 21. století. Pochopení systémové dynamiky sociálních systémů (firma, stát,…) umožňuje holistickou diagnostiku konkurenčního potenciálu firmy (diagnostika) a stanovení transformační strategie rozvoje, zcela odpovídající konkurenčnímu potenciálu, stavu firmy a nárokům tržního prostředí.

Stanislav Häuser, SILMA HSG, spolupracoval více jak 20 let s Andrejem Kopčajem při rozvoji teorie Spirálového managementu a vytvoření originálních transformačních projektů MANEX PRAKTIK, které zásadním způsobem mění manažerský pohled na řízení dlouhodobého úspěchu.

Diagnostika potenciálu úspěšnosti – firemní kultury a firemních procesů – umožňuje zdokonalovat systém řízení kvality firemního potenciálu – identifikovat úzká místa, plýtvání, nestability a rizika dlouhodobého úspěchu firmy. Transformační strategii stanovujeme podle diagnózy potenciálu úspěchu firmy. Manažeři volí strategické priority a transformační projekty pro danou úroveň konkurenčnosti firemního potenciálu.

Diagnostika potenciálu úspěšnosti firmy – poznání a ocenění potenciálu firmy patří mezi základní předpoklady úspěšné akvizice a dalšího rozvoje firmy. Holistické posouzení sociálního a znalostního kapitálu firmy umožňuje komplexně identifikovat pravděpodobnost úspěchu v konkurenční soutěži. Pro naše klienty připravíme diagnostika úrovně a dynamiky firemního potenciálu. Zhodnotíme slabá místa v řízení lidí, stanovíme úzká místa a úroveň konkurenčnosti firemních znalostí a procesů. Navrhneme transformační strategii rozvoje pro dosažení strategických záměrů společnosti. Výsledkem naší činnosti je holistické posouzení konkurenční pozice firmy, schopností manažerského týmu a dynamiky dalšího rozvoje.

Proces diagnostiky zahrnuje následující činnosti:

  • Seznámení s provozními podmínkami firmy (prohlídka firmy)
  • Sestavení cross týmu napříč odbornostmi a hierarchiemi řízení – TOP management a klíčové osobnosti všech odborností
  • Realizace dvoudenního semináře SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT – seznámení s principy řízení dlouhodobé úspěšnosti excelentních firem
  • Holistická diagnostika potenciálu úspěšnosti je součástí semináře
  • Zpracování diagnostické zprávy pro zadavatele
  • Návrh transformační strategie a reflexe postřehů, postojů a názorů účastníků semináře
  • Konzultace pro zadavatele
  • Následná spolupráce na realizaci transformační strategie na principech Spirálového managementu.

Transformační strategie je ucelená etapa rozvoje potenciálu firmy, která zásadním způsobem zvyšuje konkurenční předpoklady firmy. Každé vrstvě konkurenčnosti firemního potenciálu odpovídá specifická transformační strategie. Na základě diagnostiky potenciálu úspěšnosti volí management odpovídající transformační projekt.

Transformační projekty Spirálového managementu MANEX PRAKTIK se zaměřují na zdokonalení systému řízení, harmonizaci a synergii doposud aplikovaných manažerských systémů (Např.: strategické řízení, vize, hodnoty, symboly, styl manažera, organizační struktury, řízení inovací, provozní řízení, ISO – systém řízení kvality, Controlling, Kaizen, TQM, TPM, EFQM, Lean management, Six sigma, Kanban, Benchmarking, firemní kultura, vizuální management, procesní řízení, projektové řízení, reporting, týmová práce, koučování, systém odměňování, systém hodnocení zaměstnanců, rozvoj kvalifikace,…).

Firma inovace je transformační projekt Spirálového managementu podle principů knihy Andreje Kopčaje Řízení proudu změn, zaměřený na procesní řízení a ploché síťové struktury (Networking). Ve Firmě Inovace aplikujeme principy kontinuálního zdokonalování (malé změny) – KAIZEN, TQM a diskontinuálního zdokonalování (skokové změny) – Redesign, Reengineering, Redefining. Firma Inovace vytváří motivující inovační prostředí – proud inovací (Innovation flow) – pro všechny spolupracovníky, kteří mají aktivní zájem přemýšlet o práci, inovovat stávající standardní provozní postupy, realizovat inovace vyvolané konkurencí, ale také hledat zcela nová řešení. Více informací…

Fraktální firma je transformační projekt Spirálového managementu zaměřený na stabilitu pracovních toků (Workflow), procesní řízení a ploché síťové struktury (Networking). Síťové uspořádání umožňuje rychlou diagnostiku příčin nestability, procesní delegování, procesní zpětnovazební regulaci, nový systém odměňování a hodnocení, odstraňování bariér spolupráce mezi útvary a procesy. Zvýšení stability provozního řízení má zásadní vliv na zvýšení kvality a ekonomické účinnosti firmy. Procesní řízení integruje systém řízení kvality organizace a vytváří z něj živý manažerský nástroj. Více informací…

Firemní kultura je transformační projekt Spirálového managementu zaměřený na kultivaci sociální energie (Emotional flow), postoje, znalosti a dovednosti manažera, především v oblasti, vytváření motivující komplexní strategie (Strategy flow), možnosti seberealizace a kvality života spolupracovníků. Leadership je synonymem kooperativního manažerského stylu, který vytváří podněcující prostředí a pozitivní napětí pro společné směřování firmy. Koučujeme manažery, aby formou zážitkového procesu zvládali praxi kooperativního stylu vedení lidí (Leadership). Trénink manažerských dovedností z oblastí sebeřízení (psychologie, sebepoznání, time management), empatie (poznávání druhých), asertivity, asertivního chování, výuky efektivního vyjednávání a komunikace je nezbytným předpokladem transformace firemní kultury a spirálového růstu dlouhodobého úspěchu firmy. Leader mění sebe i své spolupracovníky, vytváří nadšení pro budoucí úspěch, vtahuje spolupracovníky do zlepšování (Kaizen), inovačních projektů a týmové spolupráce. Více informací…