ESF Nemocnice s úsměvem

Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personálu

Název projektu

Nemocnice s úsměvem.
Profesionalista manažerů, lékařů
a nemocničního personálu

Registrační číslo

CZ.1.07/3.2.07/02.0054

Žadatel

HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

Partneři

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

Přínosy

Klíčem k úspěchu – obdobně jako při léčbě pacienta – je správná diagnóza úrovně manažerského řízení a odpovídající interní strategie, vytvoření inovačního prostředí a cílené týmové řešení zvolených priorit. Projekt “Nemocnice s úsměvem” prokázal, že principy Spirálového managementu přispívají zásadním způsobem k vytvoření pozitivního, motivujícího, inovačního prostředí pro lékaře, zdravotníky a ostatní personál nemocnic. Pro ředitele a vrcholové manažery přináší nový způsob inovačního řízení významnou oporu při řešení “neřešitelných” problémů a výzev.
I v Česku umíme řešit zdánlivě neřešitelný rozpor náklady vs. kvalita. Chcete to vyzkoušet i ve vaší nemocnici?

Celkem bylo v projektu podpořeno 328 zaměstnanců obou partnerů.
Byly vytvořeny vzdělávací moduly jako součást komplexního poradensko – vzdělávacího programu pro zvýšení úspěšnosti v nemocnicích a obdobných zdravotnických zařízení:

– Manažerské dovednosti komplexního systému strategického řízení v nemocnicích
– Manažerské dovednosti managementu změn a procesního řízení v nemocnicích
– Kariérový rozvoj zaměstnanců v oblastech motivace, spolupráce a vedení lidí v autonomních týmech
– Vytváření předpokladů autonomního řízení nemocničního oddělení

K ověření dosažených výstupů a naplnění cílů projektu byly využity porovnávací diagnostiky:
„Měření potenciálu úspěšnosti organizace“
a „Analýza vnitřní kultury“.

Cílem projektu byl vývoj a praktické ověření strategického poradensko – vzdělávacího programu určeného manažerům, lékařům a zaměstnancům nemocnic.
Vzdělávací moduly byly vyvíjeny tak, aby byly použitelné v nemocnicích a obdobných zdravotnických zařízeních, tzn. aby respektovaly specifika a charakter tohoto prostředí i jejich zaměstnanců. Cílem bylo dosažení stejné úspěšnosti po jejich praktické aplikaci jako v podnikatelských subjektech.
Vzdělávací moduly byly zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců všech úrovní řízení nemocnice (manažeři, lékaři, ostatní nemocniční personál) pro:

• zvýšení efektivity hospodaření (nemocnice, svěřeného úseku, oddělení apod.)
• zajištění střednědobého rozvoje nemocnice
• zlepšení vnitřní spolupráce mezi týmy
• profesionalizaci komunikace a spolupráce s klienty – pacienty

Naplnění uvedených cílů a pozitivních posunů v uvedených oblastech se potvrdilo nejen při komunikaci se zástupci cílových skupin a získávání jejich zpětné vazby, ale i v rámci realizovaného přeměření posunů a změn v průběhu realizace projektu, při závěrečném opakovaném měření „Potenciálu úspěšnosti nemocnice“ a „Analýze vnitřní kultury“.

Harmonogram

Zahájení projektu 10.01.2011
Ukončení projektu 10.06.2013

Společnost HÄUSER – SILMA GRADIENT s.r.o. je řešitelem projektu

„NEMOCNICE S ÚSMĚVEM.

PROFESIONALITA MANAŽERŮ, LÉKAŘŮ A NEMOCNIČNÍHO PERSONÁLU“

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

CZ.1.07/3.2.07/02.0054
Zahájení: leden 2011 Ukončení: červen 2013

PARTNERY PROJEKTU JSOU:

 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vývoj a praktické ověření poradensko – vzdělávacího programu určeného zaměstnancům nemocnic. Obdobný program již existuje a je úspěšně aplikován v řadě podnikatelských subjektů.

Vzdělávací moduly budou vyvíjeny tak, aby byly použitelné v nemocnicích a obdobných zdravotnických zařízeních, tzn. aby respektovaly specifika a charakter tohoto prostředí i jejich zaměstnanců. Cílem bude dosažení stejné úspěšnosti po jejich praktické aplikaci jako v podnikatelských subjektech.

V rámci projektu budou vyvíjeny a připraveny k pilotnímu ověření v praxi čtyři vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců všech úrovní řízení nemocnice (manažeři, lékaři, ostatní nemocniční personál) pro:

Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzvýšení efektivity hospodaření (nemocnice, svěřeného úseku, oddělení apod.)
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzajištění střednědobého rozvoje nemocnice
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzlepšení vnitřní spolupráce mezi týmy
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluprofesionalizaci komunikace a spolupráce s klienty – pacienty

Specifické cíle vzdělávacích modulů:

Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzajistit manažerský a osobnostní růst účastníků
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzvýšit hodnotu účastníků na trhu práce
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzajistit vyrovnané ekonomické hospodaření nemocnice
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzvýšit kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluvytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro klienty – pacienty
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzaměřit se na klienta – pacienta při respektování individuální osobnosti člověka
Spirálový management, profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personáluzvýšit manažerské dovednosti pro strategické řízení, řízení změn, procesů, motivaci a vedení zaměstnanců

Na přípravě modulů se budou podílet lektoři a poradci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s úspěšnou aplikací tohoto typu komplexního vzdělávání v podnikatelských subjektech jiného zaměření. Důležitými členy řešitelského týmu budou i pracovníci obou partnerských nemocnic.

VÝCHODISKA

V oblasti řízení nemocnic se očekává zvýšení efektivity jejich fungování a změna přístupu zdravotníků k pacientům. Trhu chybí komplexní systém zaměřený na propojení teorie a praxe manažerského řízení, který současně zapojuje všechny úrovně řízení nemocnice.

Vývoj vzdělávacích modulů jako součást komplexního poradensko – vzdělávacího programu a propojení teorie a praxe manažerského řízení nemocnic vyžaduje oponenturu zkušených manažerů a zdravotníků, kterých se týká. Vybraní zkušení pracovníci nemocnic se budou aktivně účastnit při vývoji vzdělávacích modulů – budou členy řešitelského týmu projektu. Jejich názory, připomínky, postřehy a návrhy budou nepostradatelné při tvorbě modulů. Jejich práce v řešitelském týmu zajistí přípravu modulů v praxi nemocnic využitelných a přizpůsobitelných charakteristice a specifikům nemocničního prostředí a jejich zaměstnanců.

Na vybraných pracovištích nemocnice budou navržené vzdělávací moduly pilotně ověřovány. Bude zjišťována a ověřována využitelnost navržených modulů, jejich přizpůsobitelnost pro prostředí nemocnic. Zároveň bude sledována změna, posun, rozvoj v kompetencích účastníků pilotního ověřování. Získané zkušenosti budou zapracovány do finální podoby vzdělávacích modulů.

CO SE UŽ PODAŘILO V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU

Lektorský tým ve spolupráci s partnerskými nemocnicemi dokončil vývoj všech čtyř plánovaných vzdělávacích modulů:

1. Manažerské dovednosti komplexního systému strategického řízení v nemocnicích
2. Manažerské dovednosti managementu změn a procesního řízení
3. Kariérový rozvoj zaměstnanců v oblastech motivace, spolupráce a vedení lidí v autonomních týmech
4. Vytváření předpokladů autonomního řízení nemocničního oddělení

Všechny moduly jsou součástí uceleného poradensko-vzdělávacího programu.
Všechny čtyři moduly byly zároveň úspěšně ověřeny v praxi.

V rámci prvního modulu se zúčastnilo přibližně 15 vybraných zaměstnanců každé nemocnice – členové vedení, primáři, lékaři, zdravotní sestry a ostatní pracovníci seminářů rozdělených do tematických bloků:

 1. Principy dlouhodobé úspěšnosti nemocnice
 2. Management změn
 3. Vnitřní a vnější strategie nemocnice
 4. Autonomní týmy – samostatné oddělení nemocnice. Vyjednávání

Součástí seminářů bylo i měření a vyhodnocování požadovaných srovnávacích ukazatelů a kritérií úspěšnosti i s vyhodnocením posunů a vývojových trendů v obou nemocnicích.

Na úvod praktického ověřování druhého modulu byla provedena Analýza vnitřní kultury obou partnerů. Její výsledky přinesly informace pro cílené rozhodování o změnových prioritách. Obě nemocnice se přihlásily k řešení zjištěných nedostatků a slabin. Byli zvoleni Interní konzultanti jako garanti řešení vybraných změnových témat v nemocnici a ustavena Rada změn – orgán změnového řízení nemocnic. V rámci ověřovacích pracovních workshopů, za účasti Interních konzultantů, jejich poradních týmů a dalších vybraných zaměstnanců, byla zpracována vybraná inovační témata pomocí zvolených projektových metodik.

Účastníci ověřování druhého modulu získali konkrétní znalosti týkající se principů řízení dlouhodobé úspěšnosti nemocnice. Tyto znalosti si ve své praxi ihned ověřili při realizaci plánovaných projektů a dostávali pravidelnou zpětnou vazbu od kolegů a lektorů při konzultacích a workshopech.

Třetí modul byl zaměřen na získání dovedností potřebných pro další rozvoj v oblasti spolupráce, motivace, vedení týmů apod. Konkrétní témata a zaměření dovedností vyplynuly z provedených diagnostik a analýzy při identifikaci slabých míst a priorit k jejich řešení. Účastníci ověřování absolvovali dovednostní školení na téma:

 1. Prostředí, atmosféra pracoviště, kvalita vztahů – vztah k výkonu a dosahování cílů
 2. Realizace změn a osobnost – technologie zvládání a realizace
 3. Efektivní verbální komunikace, prvky asertivity
 4. Emoční inteligence a neverbální komunikace, aplikovatelnost v praxi
 5. Taktiky a strategie vyjednávání
 6. Možnosti řešitelských postupů v týmech, metodiky
 7. Hodnotící rozhovory – poskytování zpětné vazby
 8. Problematika stresové zátěže, vztah k nárokům práce (syndrom vyhoření, tři úrovně prevence a obrany apod.)
 9. Timemanagement, poznatky k efektivnímu využívání času

Při praktickém ověřování vytváření předpokladů autonomního řízení se uplatnily dva přístupy: 1. ověření předpokladů pro autonomní řízení samostatného nemocničního oddělení a 2. ověření předpokladů pro autonomní řízení samostatného projektového týmu. Pro první způsob ověřování bylo vybráno oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov bylo vybráno a ustanoveno 5 projektových týmů.

Pracovní workshopy se při zjišťování a ověřování podmínek pro autonomní fungování a manažerské zajištění věnovaly především následujícím tématům:

1. Vize a statut autonomie oddělení/týmu
2. Nezbytné předpoklady autonomie a způsob jejich zajištění v rámci celé nemocnice
3. Potřebné znalosti, dovednosti, odpovědnosti a pravomoci manažerů, členů týmů a zaměstnanců při autonomním řízení
4. Způsob hodnocení a oceňování v autonomii

Součástí ověřování tohoto čtvrtého modulu byla i zjištění o dosažených posunech v určených kritériích úspěšnosti nemocnice a její vnitřní kultury, které byly identifikovány na začátku ověřovacích fází prvních dvou modulů. Tyto informace zároveň přispěly k celkovému vyhodnocení úspěšnosti celého projektu. Jeho úspěšnost byla naplněna především prostřednictvím zástupců cílových skupin – účastníků dílčích aktivit, kteří aplikovali získané znalosti a dovednosti ve své každodenní praxi.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE

Ve středu 15.5.2013 se uskutečnila na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje konference k závěru projektu „Nemocnice s úsměvem. Profesionalita manažerů, lékařů a nemocničního personálu“ – reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0054 spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Konference „Nemocnice s úsměvem“ – Spirálový management a možnosti aplikace jeho principů v řízení nemocnic, proběhla pod záštitou náměstka kraje pro oblast zdravotnictví Ing. Jiřího Martinka a vedoucí odboru zdravotnictví Bc. Vratislavy Krnáčové.

Cílem projektu bylo společně s pracovními týmy nemocnic – partnery projektu, vytvořit a zároveň pilotně ověřit možnosti praktických aplikací poznatků moderních manažerských přístupů v řízení nemocnic. Na realizaci se podílely týmy dvou nemocnic Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. a lektorsko-poradenský tým konzultantů společnosti HÄUSER – SILMA GRADIENT s.r.o. z Opavy.

Konference se zúčastnili kromě manažerů a členů řešitelských týmů partnerských nemocnic a externích konzultantů i zájemci z jiných zdravotnických zařízení – zástupci z fakultní nemocnice Olomouc, z Bílovické nemocnice, z Vítkovické nemocnice a dalších.

Vedoucí jednotlivých řešitelských týmů, prezentovali řešení konkrétních úkolů a témat své nemocnice, při kterých využili poznatky a dovednosti získané v přednáškových a tréninkových seminářích. Hlavní pozornost byla věnována metodikám týmové spolupráce, vtažení spoluzaměstnanců s využitím jejich znalostí a zkušeností a kvalitní, efektivní komunikaci. Prezentované výsledky potvrdily, že změna stylu vedení a uplatnění kooperativního přístupu je v realitě nemocnic možná i přínosná. To se současně prokázalo i ve výsledcích diagnostických měření, které zpracovali a prezentovali členové lektorsko-poradenského týmu. Zvolená aplikační témata se zaměřila převážně do oblastí efektivního řízení a provozu nemocnice a vstřícnost vůči potřebám klientů – pacientů.

Jako odpověď na otázku „Co nám pilotní projekt přinesl“ uváděli účastníci především zvýšený zájem a zaujetí spolupracovníků vtažených do týmové spolupráce, motivovaný přístup, zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti, otevřenější a důvěryhodnější komunikaci, schopnost v krátkém čase úspěšně a kvalitně vyřešit i závažná a náročná zadání, zajímavé inovační náměty apod.