Fraktální firma

„Dej hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den!
Nauč hladového chytat ryby a nasytíš ho na celý život!“

Čínské přísloví

Živé systémy se při své evoluci naučily vytvářet síťové struktury vzájemně spolupracujících, samostatných jednotlivců či celků (fraktál). Nejvyšší úrovní je samorganizující se síť (Autopoiesis) spontánně spolupracujících autonomních soběpodobných fraktálů. Příkladem může být hmyzí společenství (včely, mravenci,…).

Historický vývoj lidstva je založen rovněž na zvyšující se kvalitě spolupráce jednotlivců, skupin či států.

Firmy, jako živá společenství, sledují stejný trend uspořádání a řízení směrem k samoorganizaci.

Fraktální firma je transformační projekt Spirálového managementu zaměřený na vytvoření síťové procesní struktury (Networking) pro zvýšení stability pracovních toků (Workflow).

Síťové uspořádání umožňuje přesnou diagnostiku příčin nestability a rychlou reakci na potřeby zákazníka. Procesní delegování, procesní zpětnovazební regulace, nový systém odměňování a hodnocení zvyšuje odpovědnost a zrychluje odstraňování bariér spolupráce mezi útvary a procesy.

Zvýšení stability provozního řízení má zásadní vliv na spokojenost zákazníka, zvýšení kvality a ekonomické účinnosti firmy.

Fraktální firma nabízí:

Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Pochopíte principy procesního fungování firmy a tvorby procesních organizačních struktur
Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Získáte diagnózu konkurenčnosti, úzkých míst, rizik a kořenových příčin poruch fungování hlavních firemních procesů
Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Zlepšíte úroveň delegování procesní odpovědnosti za hlavní firemní procesy
Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Snížíte úroveň „hašení poruch“ operativními manažerskými zásahy
Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Identifikujete hlavní priority rozvoje konkurenčnosti všech hlavních firemních procesů
Procesní řízení je principem fungování každého živého systému, tedy i firmy.Získáte více manažerského času pro řízení střednědobého a dlouhodobého rozvoje firmy

Spirálový managementZískejte více informací na semináři MANEX

PROCESNÍ ŘÍZENÍ zajišťuje stabilitu a kvalitu produktůProcesní řízení (BPM – Bussines Process Management) je ve firmách zavedeno zpravidla z důvodů certifikace procesů podle norem ISO. Spirálový management aplikuje procesní řízení podle analogie živých systémů. Živé systémy jsou řízeny pouze procesně. Hlavní životní procesy (dýchání, trávení, rozmnožování,…) zajišťují všechny potřebné životní funkce, které najdeme nejen u člověka, ale i u rostlin a ostatních živočichů, dokonce i na úrovni jednotlivé buňky.

Unikátní systém procesního řízení podle principů Spirálového managementu vyvinul Stanislav Häuser, SILMA HSG. Procesní řízení, které respektuje principy živých systémů, umožňuje přechod na ploché procesní organizační struktury a je plně v souladu s požadavky certifikace procesů ISO.

Aplikace procesního řízení, procesních organizačních struktur zásadně přispěla k dlouhodobé úspěšnosti našich klientů. Procesní řízení zvýšilo jednoznačnost v delegování odpovědností za procesy, snížilo poruchy v meziprocesní spolupráci, nestabilitu procesů a nekvalitu produktů. Problémy jsou řešeny pracovníky na místě vzniku a nezatěžují manažery operativními zásahy.

Práce s lidmi a přeměna jejich myšlení z funkčního řízení na řízení procesní je pro uplatnění procesního řízení stejně důležitá jako softwareové programy a organizační nástroje. Znamená to přejít od stavu, kdy se pracovník řídil především příkazy svého nadřízeného do stavu, kdy hlavním smyslem práce každého pracovníka je obsloužit proces a zákazníka procesu, do kterého je zařazen.

Diagnostika procesů členěných podle živých systémů dává komplexní představu o úzkých místech, úrovni konkurenčnosti, nejasnostech delegování odpovědností, případných rizicích ohrožujících stabilitu celé firmy.

Měření výstupních výkonových parametrů, ale i měření potenciálu procesu, zajišťuje možnost kvalitní zpětnovazební regulace procesu – sledování odchylek žádoucích parametrů, diagnostiku odchylek, identifikaci kořenových příčin odchylek a přijetí nápravných opatření pro dosažení stability procesu.

Funkční řízení – prozatím se v organizování vnitřních činností podniků používá funkční řízení především vyjadřované pomocí organizačního schématu. Tento způsob řízení a organizování zachycuje jenom menší část pracovníků podniku, tzv. pracovníky technicko-hospodářské, kteří tvoří jen asi 10 – 25% osazenstva podniku. Vůbec v něm není uvažováno s pracovníky dělnických profesí, kteří tvoří většinu zaměstnanců.

Organizování funkčním způsobem řeší především otázku dělby práce v podniku, specializaci pracovníků a jejich pravomocí. Mimo to je v organizačním schématu vyjádřen vztah podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými pracovníky a organizačními jednotkami. Vzniká mnoho komunikačních a kompetenčních bariér v důsledku ohraničených organizačních jednotek.

Procesní řízení, procesní struktury – nový směr v organizování podniků. Vychází ze skutečnosti, že každý produkt (výrobek nebo služba) vzniká určitým sledem činností, tedy procesem. Tomu je přizpůsoben i nový způsob zobrazování organizačních vztahů pomocí procesního toku zahrnujícího všechny potřebné činnosti, vazby mezi nimi, jejich souslednost a zodpovědné pracovníky.

Tento způsob organizování zahrnuje všechny pracovníky, kteří se na procesech podílejí, tedy i dělníky. Snižuje se potřeba řídící práce, protože pracovníci jsou organizováni mezi sebou a řešení řady situací je vyznačeno předem. Jsou stanoveny rozhodovací činnosti a pracovníci zodpovědní za jejich řešení.