Firma Inovace

„Nepřežijí ti největší a nejchytřejší, ale ti, kteří se umí rychle adaptovat.“
Charles Darwin

Živé systémy se přizpůsobují (adaptují, transformují) vnitřním a vnějším změnám prostředí. Schopnost učení se, inovování, evoluce je základním předpokladem dlouhodobého úspěchu života. Turbulence vnějšího prostředí nutí firmy hledat efektivnější a dynamičtější koncept podpory inovačních schopností spolupracovníků.

Firma Inovace je transformační projekt Spirálového managementu podle knihy Andreje Kopčaje Řízení proudu změn. Zaměřujeme se na vytváření motivujícího kreativního prostředí, inovační týmovou strukturu a aplikaci metod podporujících vysokou efektivitu a účinnost inovací.

Firma Inovace rozvíjí dynamiku růstu konkurenčních předpokladů firemního potenciálu:

Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Pochopíte principy řízení dynamiky interních inovací
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Naučíte se diagnostikovat úzká místa řízení inovací
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Vytvoříte inovační alianci proaktivních lidí ve firmě
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Propojíte systém hodnocení a odměňování s inovacemi
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Zlepšíte dynamiku týmových inovací
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Vytvoříte nový firemní návyk inovačního řízení
Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Vytvoříte předpoklady pro tvorbu autonomních týmů

Spirálový managementZískejte více informací na semináři MANEX

Interní inovace jsou aplikačním systémem spirálového managementu.Řízení proudu změn, kniha autora Andreje Kopčaje, popisuje principy a nástroje řízení změn – inovací. Kniha obsahuje zcela nové pohledy na manažerské řízení dynamiky inovací. Seznamuje s principy řízení dlouhodobé úspěšnosti firmy (Excelence) a zavádění systému řízení inovací a je praktickým manažerským návodem zavádění Change managementu.

Firma Inovace vytváří motivující inovační prostředí – proud inovací (Innovation flow) – pro všechny spolupracovníky, kteří mají aktivní zájem přemýšlet o práci, inovovat stávající standardní provozní postupy, realizovat inovace vyvolané konkurencí, ale také hledat zcela nová řešení. Aplikujeme principy kontinuálního zdokonalování (malé změny) – KAIZEN, TQM a diskontinuálního zdokonalování (skokové změny) – Redesign, Reengineering, Redefining. Jedním ze základních principů evoluce živého systému je schopnost učit se, tj. inovovat svůj potenciál. V anglosaské literatuře je takový systém nazýván Change management, nebo Učící se organizace (Selflearning organisation).

Inovace představují generování a zavádění nových myšlenek, nápadů do provozní praxe. Proto úzce souvisí s kreativitou. Inovace je výsledek kreativního přístupu a vyvolává kvalitativní změnu v řízení, procesech, výrobcích či službách a zákazník tuto změnu ocení jako novou přidanou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit.

Diagnostika inovačního prostředí firmy a pochopení principů sociální dynamiky jsou základem pro zásadní změnu dynamiky růstu konkurenčního potenciálu firmy. Inovační struktura integruje všechny zlepšovatelské, kreativní a rozvojové aktivity, včetně strategických investičních projektů.

Motivace zlepšovatelů a inovátorů je základním předpokladem ochoty spolupracovníků investovat svůj čas, energii a tvořivost pro aktivity Kaizen, Reengineeringu, Six sigma, štíhlé výroby a dalších strategických projektů. Integrujeme personální systémy procesního odměňování a hodnocení manažerů a zaměstnanců s výraznou podporou inovací.

Týmová práce je základní formou kreativní spolupráce a přípravou na zavádění autonomních týmů a plochých síťových organizačních struktur. Projektové řízení je základem pro efektivitu a účinnost řízení inovací.

Kreativita, tvořivost je podporována nástroji Kaizen (japonský systém zdokonalování systému kvality řízení), zážitkovým tréninkem a aplikacemi na reálných situacích.

Základní oblasti inovací:
Inovace produktů – zavádění do výroby a na trh nových nebo výrazně vylepšených výrobků či služeb

Inovace technologií – zavádění nových nebo výrazně zlepšených výrobních technologií

Marketingová inovace – zavádění nových prodejních kanálů (např. e-Commerce) nebo jiných prodejních či marketingových aktivit

Inovace v procesech – zlepšování, optimalizace či reengineering procesů

Inovace řízení organizace – zavádění nových metod řízení, manažerských postupů, motivačních systémů procesů (například přístupy Lean, Six sigma, apod.)

Inovace firemní kultury – mění postoje manažerů k vedení lidí, vytváří touhu spolupracovníků dosahovat dlouhodobých cílů, podporuje tvůrčí napětí v inovacích, zlepšuje týmovou spolupráci, zakotvuje odpovědnost za provozní stabilitu.