Firemní kultura

„Dlouhodobý úspěch je závislý na procesu, jehož
prostřednictvím týmy manažerů mění společně sdílené mentální modely vlastní firmy, svých trhů a konkurentů.“

FORTUNE 500

Živé systémy si vypěstovaly citlivost na kvalitu vztahů ve svém okolí. Přišly na to, že se vyplatí spolupracovat a vzájemně se podporovat v jinak nepřátelském světě.

Každý z nás se rád vrací do společenství lidí, kde jsou kvalitní vztahy, vzájemná podpora a smysluplný společný záměr.

Firmy, které si vykultivovaly kulturu na hodnotách podporujících smysl jejich podnikání, odpovědnosti a vzájemné kvality vztahů jsou odolnější vůči rychlým, turbulentním změnám tržního prostředí a úspěšnější vůči konkurenci. Základním předpokladem změny firemní kultury je přechod od direktivního (nařizování) ke kooperativnímu (spolupráce) stylu vedení spolupracovníků (leadership).

Firemní kultura je transformační projekt zaměřený na kultivaci sociální energie (Emotional flow), postoje, znalosti a dovednosti manažera především v oblasti vytváření motivující komplexní strategie (Strategy flow) a možnosti zvyšování seberealizace a kvality života spolupracovníků. Leadership je synonymem kooperativního manažerského stylu, který vytváří podněcující inovační prostředí a pozitivní napětí pro společné směřování firmy.

Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipPochopíte zásady manažerské psychologie a řízení kvality vztahů, které jsou v managementu označovány jako řízení
emoční inteligence (EQ)
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipPochopíte základní strategie motivace a stimulace spolupracovníků a situační manažerské styly
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipPochopíte principy efektivní komunikace a vyjednávací strategie
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipNaučíte se diagnostikovat dosaženou úroveň kvality vztahů sebe i ostatních k práci, vztahy mezi kolegy, vztahy vůči
manažerům, vztahy k poslání a cílům firmy
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipNaučíte se principy a postupy sebeřízení, snižování stresové zátěže a time managementu
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipNaučíte se zásady a postupy efektivního delegování a hodnocení spolupracovníků
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipNaučíte se metody a nástroje tvořivého myšlení pro kontinuální a diskontinuální změny
(Kaizen, TQM, Reengineering,…)
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipNaučíte se vytvářet, koučovat a řídit efektivní týmy
Manažerský styl leader spočívá v umění vedení lidí k dlouhodobé úspěšnosti. LeadershipDosáhnete zážitku společného úspěchu (Flow)

Spirálový managementZískejte více informací na semináři MANEX

Leadership je umění vtáhnout lidi ke společnému úspěchuLeadership – vůdcovství neboli vedení lidí je proces, při kterém jednotlivec určuje směr, kterým by se měla skupina lidí vydat a metodami, kterými toho docílí. Spirálový management je základní manažerskou disciplínou pro manažera 21. století.

Flow (proudění) – psychologie štěstí a úspěchu hovoří o pocitech úspěšných lidí, kteří zažívají pocit Flow: „Jako by vše proudilo, jako bychom byli součástí vyššího záměru, proudu, který harmonicky naplňuje naše záměry…“.

Pokud se leadrovi podaří ve firmě vytvořit motivující a harmonické podmínky při realizaci firemních záměrů, celá firma se ocitne ve stavu Flow – spirály úspěchu: Workflow (stabilita pracovních toků), Innovation flow (dynamika inovačních toků) a Strategy flow (soulad strategických toků).

Koučování a trénink znalostí a dovedností leadershipu realizujeme ve filosofii Spirálového managementu. Učíme manažery koučování spolupracovníků při vtahování do interních inovací, zlepšování vztahů k práci, týmové spolupráci, koučování inovačních projektů, koučování emoční inteligence (EQ) – sebepoznání, poznávání druhých, komunikaci, asertivitu, vyjednávání, hodnocení spolupracovníků, použití motivační (energetizačních) strategií. Koučování, základ leadrovského stylu v duchu Spirálového managementu, mění firemní kulturu.

Praxe využití leadrovských dovedností přináší zásadní změnu kvality vztahů ve firmě. Zážitek přínosů pro manažery, spolupracovníky a zákazníky vytváří podmínky pro zásadní zrychlení dynamiky růstu konkurenčnosti firmy. Naši klienti hovoří o tom, že je práce po mnoha letech zase začala bavit (pocit „Flow“).

Dlouhodobý úspěch je závislý na procesu, jehož prostřednictvím týmy manažerů mění společně sdílené mentální modely vlastní firmy, svých trhů a konkurentů. Organizace, které budou v budoucnu excelentní, budou ty, jež přijdou na to, jak ke svému prospěchu využijí soustředěné zaujetí lidí na všech úrovních organizace a jejich schopnost učit se.

Styl manažerského řízení či vedení určuje chování zaměstnanců. Bossovský styl (direktivní)– vertikální model řízení – používá nařizování a neustálou kontrolu. Operativní zásahy manažerů do rozhodování jsou důležité pro odvrácení rizik a zajištění úspěšnosti. Postoje lidí jsou pasívní, až odmítavé. Dochází k plýtvání s lidskou energií a kreativitou. Leadrovský styl (kooperativní) – horizontální model řízení – vtahuje spolupracovníky do spolupráce a přemýšlení nad kvalitou práce, spolurozhodování při procesní regulaci a podporuje rozvoj odpovědnosti, tvořivosti a spolupráce lidí a procesů k dlouhodobé úspěšnosti.

Leader vidí celou spirálu lidských odlišností uvnitř firmy a ví jak komunikovat s lidmi na jejich příslušné hladině existence a současně má na mysli dobro celku. Leader se vyznačuje silnou vůlí, odvahou vykonat změny, upřímností, ryzostí, bezúhonností, lidskostí a odevzdáním se svým následovníkům, zapálením pro věc, pozitivním přístupem a odhodlaností, sebevědomím.

Řízení různorodosti myšlení spolupracovníků – klíčem pro úspěšné řízení různorodosti je pochopení různorodosti hodnotových systémů působících ve firmě. Hodnotové systémy jsou hluboko uložené rozhodovací systémy v lidech. Posláním leadra je propojit touhu po úspěchu spolupracovníků a vyvolat nadšení pro firemní vizi tak, aby byl dosažen společný firemní úspěch. Napětí, které vzniká z důvodu mezery nedostatečnosti mezi dnešní realitou a budoucím úspěchem, je důležité pro iniciaci a řízení interních inovací rozvíjejících konkurenční potenciál firmy.