Slovník pojmů

A

Autonomní týmy

 • Týmy, které přebírají stále větší odpovědnost za oblasti svého vlivu

B

Benchmarking

 • Benchmarking je nepřetržitý proces poměřování produktů, služeb a praktik s údaji nejvýznamnějších konkurentů nebo odvětvových lídrů

E

Excelence

 • Výjimečnost v podnikání
 • Dlouhodobá úspěšnost – cesta k dlouhodobé úspěšnosti je cesta k excelenci

Employeeship

 • Viz empowerment

Empowerment

 • Posilování svého vlivu
 • Přebírání iniciativy v oblastech svého vlivu
  • změnit povahu své práce
  • mít vliv na lidi kolem
  • dosahovat vynikajících výsledků
  • dosahovat světové úrovně
 • Zdroj: Eastman Chemical, USA:
  • = lidé mají znalosti, dovednosti a pravomoci
  • = lidé si přejí rozhodovat o svých činnostech
  • výsledkem je převzetí osobní odpovědnosti za důsledky svých akcí a úspěch firmy

Empowered teams

Evropské strukturální fondy

 • Rozvojové fondy Evropské unie, podporující rozvoj podnikání, vzdělávání, …
 • Finanční podpora pro námi nabízené projekty

F

Firemní kultura

 • Soubor vztahů, pravidel, cílů, fyzického prostředí…, které ovlivňují motivaci a emoční bilanci zaměstnanců

Fraktální týmy

H

Habit education

 • Trénink nových návyků

I

Inovace

 • Způsob vytváření zcela nových řešení

K

KAIZEN

 • Japonský termín pro kontinuální zdokonalování procesů zaměstnanci

Kreativita

 • Tvořivost při aplikaci nebo kombinaci poznatků

Konkurenční výhoda

 • Jedinečné schopnosti firmy uspokojit požadavky trhu a zákazníků

Komplementární týmy

 • Využívají silné stránky jednotlivců
 • Slabé stránky jednotlivců jsou nedůležité

L

Let´s make things happen

 • Ať se věci stanou
 • Zdůrazňujeme zaměření HSG na praktické aplikace nových znalostí a dovedností ve firemní praxi

Leadership

 • Manažerský styl zaměřený na motivaci lidí. Zaměřuje se nejen na vlastní pracovní výkon, ale také na firemní kulturu, vzájemné učení a etiku podnikání

Leader

 • Morální autorita
 • Vede lidi k realizaci firemní vize

M

Mapa úspěšnosti

 • Viz. Kopčaj A.: Řízení proudu změn
 • Metodika zobrazování konkurenční úrovně firmy v parametrech vytvořeného znalostního a sociálního kapitálu firmy

Manažer

 • Řídí a kontroluje lidi k dodržování firemních pravidel při realizaci zakázek
 • Formální autorita

N

Návyk

 • Dovednost, kterou opakovaně, automaticky využíváme

P

Principy

 • Principy popisují jak svět funguje
 • Když pochopíte principy, můžete začít létat…

Potenciál

 • Předpoklad pro výkon práce

Potenciálové řízení

 • = řízení potenciálu úspěšnosti
 • Řízení zaměřené na vyvážený a včasný rozvoj firemních procesů a motivace spoluzaměstnanců

Potenciál úspěšnosti

 • = předpoklad k úspěchu a je definován jako rozdíl mezi „rychlostí změn na trhu“ a „rozvojem znalostí ve firmě“. Čím je rozvoj znalostí vyšší, než rychlost změn, tím má firma vyšší potenciál úspěšnosti = vyšší předpoklad k úspěchu. K využití potenciálu úspěchu je ale nutné se vyváženě věnovat také zbývajícím oblastem řízení – provoznímu a strategickému (viz spirála úspěšnosti).

Potenciál konkurenčnosti

Provozní řízení

 • Řízení zaměřené na realizaci zakázek s cílem dosažení zisku

Procesní řízení

 • Řízení na principu zpětnovazební regulace firemních procesů

Procesní organizace

 • Zpravidla plochá organizační struktura vycházející z principu interní zákazník/dodavatel

Případové poradenství

 • Poradenství zaměřené na řešení aktuálních potřeb klienta

R

Reengineering

 • Zásadní změna výkonnosti procesu

S

Spirála úspěšnosti

 • Viz Kopčaj A.: Spirálový management
 • Dlouhodobý úspěch (excelence) je podmíněn vyváženým poměrem mezi provozním řízením, řízením potenciálu konkurenčnosti a strategickým dlouhodobým řízením

Strategické řízení

 • Řízení zaměřené na realizaci firemní vize

Spolupodnikatel

Směrování firmy

T

Transformace

 • = jednání, které mění samotné aktéry
 • Vytváření synergie ve věcech i vztazích!!!

Transformační projekty

 • Projekty vycházející z diagnostiky a priorit klienta. Jejich cílem je dosažení změny chování organizace na úrovni nového návyku

Turbulence trhu

 • Chaos tržního prostředí, který lze předvídat v typických požadavcích: produktivity, nákladů, kvality, dodacích lhůt a termínů, inovací

V

Vize

 • Dlouhodobé zaměření firmy založené na firemních hodnotách, firemním poslání a dlouhodobých cílech
 • Představa budoucnosti firmy

Z

Znalostní pracovník

 • Zaměstnanec na jakékoli úrovni, který je „expertem“ ve výkonu a znalostech své práce, současně ke zdokonalení výkonu využívá svou tvořivost a intuici

Znalostní věk

 • Současná etapa rozvoje lidstva charakteristická množstvím informací a rychlostí jejich sdílení

Znalostní management

 • Úkolem managementu znalostí je:
  • exploatace stávajících znalostí
  • absorpce „nakoupených znalostí
  • tvorba nových znalostí
  • uchování a ochrana firemních znalostí