Manažerská krátkozrakost

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V CHAOTICKÉM PROSTŘEDÍ?

Anotace
Nárůst dynamiky podnikatelského prostředí vyvolává potřebu nového mentálního modelu managementu.
Manažerská krátkozrakost je způsobena tradičním podnikatelským paradigmatem.
„Nové brýle“ přináší Spirálový management, který vychází z principů dlouhodobé úspěšnosti živých systémů. Umožňuje vidět hloubku a strukturu nezbytných sociálních a systémových změn v řízení firem.

Úvod
Většina churavějících organizací se vyznačuje funkční slepotou vůči vlastním defektům.
Nestrádají proto, že by nemohly své potřeby vyřešit, ale proto, že tyto problémy nevidí!
John Gardner

V čase se náš zrak zhoršuje, stáváme se krátkozrakými a hledáme nové způsoby, jak opět uvidět celou hloubku našeho krásného světa. Obdobně se v čase mění i manažerské vidění světa a firmy, naše mentální modely úspěšného manažerského řízení (paradigma). To co kdysi fungovalo, už dnes nestačí. Hledáme proto nové „brýle“, abychom získali nový, ostřejší, hlubší vhled do principů řízení dlouhodobé úspěšnosti firmy.
V čem spočívá tradiční manažerský model řízení a co potřebujeme změnit?

Tradiční management
Základním kamenem tradičního podnikatelského modelu je orientace na zisk. Toto manažerské paradigma nastartovalo exponenciální růst podnikání a bohatství západní společnosti.
Současná manažerská krátkozrakost spočívá v „krátkozrakém“, primárním zaměření na tvorbu zisku. Roste stres, provozní problémy, požadavky administrativy, operativní zásahy do provozního řízení způsobují extenzivní nárůst práce přesčas. Nezbývá čas, energie na práci s lidmi, na inovace procesů, na slaďování strategií, na studium systémové dynamiky, na osobní rozvoj, na zdraví a regeneraci. Jak z toho ven?

Meze růstu
Nic neroste do nebe, jak říká lidová moudrost, ani úspěch podnikatelského modelu orientovaného na zisk. Tradiční model managementu narazil na strop svých možností, na meze svého růstu. Důsledkem je rychlý růst deficitu mezi společenskými potřebami a schopností produkce společenských přínosů, vzrůstá napětí ve společnosti, zvyšuje se chaotičnost prostředí. Hledáme „nové brýle“, abychom pochopili dynamické souvislosti tohoto trendu.
Jak vytvářet zisk a současně překonat meze růstu? Jaký nový manažerský model potřebujeme?
Nápovědu hledejme v principech dlouhodobé úspěšnosti živých systémů.

Nové manažerské paradigma: Spirálový management
Skončila představa nekonečného lineárního růstu našeho dosavadního úspěchu. Čeká nás zásadní změna v pohledu na řízení dlouhodobé úspěšnosti firmy v souvislosti s rychlým nárůstem změn podnikatelského prostředí.
Obrazem nového paradigmatu úspěchu je logaritmická, zlatá spirála. Spirálový management Andreje Kopčaje přinesl novou „optiku“, nový pohled na řízení dlouhodobé úspěšnosti. Předpoklad dlouhodobého úspěchu firmy definuje jako schopnost managementu aktivně snižovat míru neuspořádanosti, entropie, tj. aktivně zvyšovat míru komplexního zdraví firmy.
Nový pohled řadí na 1. místo firemní zdraví/potenciál, na 2. místo zisk. Spirálový management zdůrazňuje prioritu připravenosti na rychlé změny v podnikatelském prostředí, důraz na komplexní zdraví firmy a její schopnost rychlé adaptace. Zisk přesouvá až na druhé místo, jako důsledek firemního zdraví. Manažerskou prioritou se stává aktivní vyhledávání, diagnostikování potenciálních mezí růstu, provozních ztrát, konkurenčních omezení a rizik.

Průmysl 4.0?
Řešení růstu společenských potřeb a rostoucí míry chaosu většinou hledáme v technických inovacích, hovoříme o úplné automatizaci firem, firem bez lidí, které označujeme jako Průmysl 4.0.
Bude to stačit? Nebo bude muset proběhnout také změna manažerského paradigmatu, tj. řízení firmy na principech živých systémů?

Firma jako živý systém
Firma patří do kategorie živý systém, funguje na stejných principech. Obrazem úspěchu živých systémů je harmonická zlatá spirála, harmonický růst respektující principy zlatého řezu. Živé systémy vědí, že pro změnu, přizpůsobení, evoluci potřebují dostatek vnitřní energie. Ve firmě to znamená dostatek sociální energie. (Lidský kapitál = sociální kapitál/sociální energie + znalostní kapitál/znalosti a dovednosti.)
Spirálový management klade důraz na měření, diagnostiku a kultivaci sociálního kapitálu firmy.
Novým prvkem v managementu se stává aktivní diagnostika a kultivace sociální energie v kontextu harmonizace procesů a systémové uspořádanosti firmy.

Tři vrcholy úspěchu
Úspěch firmy je nově definován jako harmonický poměr (poměr zlatého řezu) ekonomické úspěšnosti (EÚ), potenciálu úspěšnosti (PÚ) a časové úspěšnosti firmy (ČÚ). Mechanismus úspěchu, trojúhelník, který je tvořen vrcholy EÚ, PÚ, ČÚ vykresluje obraz chování a pravděpodobnosti úspěchu naší firmy. (Viz. obrázek) Trojúhelník může vykreslovat kružnici – obraz stagnace, sestupnou spirálu – tobogán zániku, nebo i přehřátou spirálu – obraz přehřátých ambicí, nebo zlatou spirálu – obraz ideálu, kdy poměry stran v rovnoramenném trojúhelníku se blíží zlatému řezu.

Rychlá adaptace na změny prostředí
Narůstající dynamika společenského i environmentálního prostředí zvyšuje míru chaosu a zvyšuje rizika dlouhodobého úspěchu firem a organizací. Pokud najdeme způsob, jak adekvátně zvýšit dynamiku vnitřních inovací, dynamiku změn předpokladů/potenciálů firmy, dynamiku adaptačních schopností, zvýšíme tím i šanci, pravděpodobnost dlouhodobé úspěšnosti firmy.

„Nové brýle“ pro dlouhodobý úspěch: Spirálová dynamika
Pochopení principů úspěchu živých systémů, „nové brýle“, nám zaostřují náš manažerský vhled. Uvidíme „neviditelné“ – souvislosti spirálové dynamiky, uvidíme aktuální i potencionální problémy a rizika pro budoucí úspěch firmy v kontextu rostoucí míry chaosu v prostředí.
Diagnostika spirálové dynamiky, pravděpodobnosti úspěchu firmy, umožňuje identifikovat kritické oblasti a ukazuje cestu, strategii, jak postupovat při „léčení“.

Nová identita manažera-podnikatele
Podmínkou odstranění manažerské krátkozrakosti je nová identita manažera.
Kdo je úspěšný manažer-podnikatel? Ten, kdo umí hrát situační role organizátora, motivátora, inovátora, vůdce a současně rozumí spirálové dynamice dlouhodobé úspěšnosti.
Nová identita manažera-podnikatele vyžaduje zásadní změnu kompetenčního modelu manažera, odpovídající příležitosti manažerského kariérního růstu, současně s možnostmi vzdělávání a praxe v uvedených rolích.

Přeji Vám hodně úspěchů při léčení manažerské krátkozrakosti.
Přijďte se i Vy seznámit s principy, strategiemi a tréninky Spirálového managementu.
Zúčastněte se semináře MANAŽER EXCELENCE OPEN, více naleznete na www.silmahsg.cz .

Ing. Stanislav Häuser, CSc.
HÄUSER-SILMA GRADIENT s.r.o.

Bude publikováno: MODERNÍ ŘÍZENÍ 2017

Vznik zlaté spirály – obraz spirálové dynamiky:
In: Kopčaj, A: Spirálový management

Kopčaj spirála